A B C D G H I J K L M N O P R S U V

België is onderverdeeld in een aantal gerechtelijke kantons.

De vrederechter is de rechter die bevoegd is voor een bepaald kanton.

Kantonnement is een vorm van bewaargeving.

Wanneer een partij door de rechter veroordeeld wordt tot het betalen van bijvoorbeeld een geldsom, dan kan deze partij voorstellen om bewarend of uitvoerend beslag in zijn handen te vermijden door het betalen van een bedrag aan de Deposito- en Consignatiekas of een aangestelde sekwester (persoon die een zaak bewaart in afwachting van de oplossing van het geschil).

Dit bedrag dient dan als waarborg voor het betalen van de schuld in hoofdsom, interest en kosten.

Wanneer een partij dit recht van kantonnement vraagt, is het aan de rechter om te oordelen of dit wordt toegestaan of niet.

De kennisgeving is de toezending van een akte van de rechtspleging in origineel of in afschrift hetzij via de post hetzij via in een door de wet bepaalde vorm.

Kort geding is een speciale gerechtelijke procedure die door een partij kan ingeleid worden voor verschillende rechtscolleges, al naar gelang de aard van de zaak, en die ertoe strekt om in spoedeisende gevallen een snelle beslissing te bekomen van een rechter.

Een voorbeeld van kort geding is wanneer iemand aan het bouwen is en er bij de bouwwerkken gebreken worden vastgesteld waaraan dringend moet verholpen worden. In dergelijk geval kan in kort geding de aanstelling van een deskundige gevraagd worden om de gebreken vast te stellen, de oorzaak te bepalen enz.

Later zal dan in de procedure ten gronde vastgesteld worden wie verantwoordelijk is, welke schadevergoeding moet betaald worden enz.

Een vonnis of arrest heeft kracht van gewijsde zodra zij niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel zoals verzet en hoger beroep.

Van zodra het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is getreden, kan het uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat de eisende partij de uitvoering van het vonnis of arrest kan eisen.

Deze uitvoering kan bestaan in het betalen van een geldsom, het uitvoeren van een door de rechtbank opgelegde verplichting enz.

Er bestaat wel nog de mogelijkheid om een buitengewoon rechtsmiddel aan te wenden, doch enkel in de door de wet bepaalde gevallen die worden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek.