HRJ - Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ staat buiten het parlement, buiten de regering én buiten de rechterlijke orde.

De Hoge Raad voor de Justitie helpt de Belgische justitie beter te functioneren, door een beslissende rol te spelen in de selectie en benoeming van magistraten, door externe controle via audits, bijzondere onderzoeken en klachtenbehandeling en door adviezen uit te brengen.

De Hoge Raad voor de Justitie telt 44 leden die een mandaat van vier jaar uitoefenen.

  • 22 magistraten
  • 22 niet-magistraten (van wie 8 advocaten, 6 professoren van een universiteit of hogeschool en 8 leden uit het middenveld)
  • 22 Nederlandstaligen
  • 22 Franstaligen

ARM - Adviesraad Magistratuur

Adviesraad van de magistratuur.

De Adviesraad heeft als opdracht hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de minister van Justitie of van de wetgevende kamers adviezen te geven en met hen overleg te plegen over alles wat betrekking heeft op het statuut, de rechten en de werkomstandigheden van de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie.

De adviesraad is samengesteld uit 44 verkozen leden die een Nederlandstalig en een Franstalig college vormen van elk 22 magistraten. De raad is zo samengesteld dat de verschillende geledingen van de magistratuur vertegenwoordigd zijn. Elk college telt vier leden van de hoven, zes leden van het openbaar ministerie, acht leden van de rechtbanken (van eerste aanleg, arbeids- en ondernemingsrechtbanken) en vier magistraten uit de vredegerechten of de politierechtbanken. De wet eist ook een redelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.

IGO - Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Het IGO is het onafhankelijk federaal orgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van het integraal ontwikkelings- en opleidingsbeleid voor de magistraten en de personeelsleden van de rechterlijke orde teneinde bij te dragen tot een kwaliteitsjustitie.