A B C D G H I J K L M N O P R S U V

De plaatsbeschrijving is een document dat wordt opgesteld tussen partijen en dat een gedetailleerde beschrijving geeft van de toestand van een meestal onroerend goed.

Een plaatsbeschrijving wordt meestal opgemaakt bij het begin van een huurovereenkomst. Op die manier wordt vastgesteld hoe een onroerend goed er bij de ingebruikname uitziet. Op basis hiervan kan dan bij het einde van de huurovereenkomst vastgesteld worden of de partij die het onroerend goed gehuurd heeft al dan niet schade heeft toegebracht.

De plaatsbeschrijving kan op verschillende manieren worden vastgesteld, namelijk bij onderling akkoord of door de rechter op vraag van één van de partijen.

Een plaatsopneming is niet hetzelfde als een plaatsbeschrijving.

Een plaatsopneming is een maatregel die door de rechter wordt bevolen en waarbij de rechter zich ter plaatse begeeft op de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of het geschil zich voordoet.

De plaatsopneming kan al dan niet in tegenwoordigheid van de partijen gebeuren.

Van de plaatsbeschrijving wordt een proces-verbaal opgesteld waarin de tijdens de plaatsopneming gedane verrichtingen en bevindingen worden opgetekend.

Dit proces-verbaal wordt ter kennis gebracht van de partijen en/of hun advocaten.

Politieke rechten zijn de rechten en bevoegdheden die elke burger heeft tot deelname aan het staatsgezag.

Magistraat, bijgestaan door zijn substituten, die het opsporingsonderzoek leidt. Op de terechtzitting vordert de procureur des Konings de toepassing van de strafwet. Hij neemt de nodige maatregelen om de uitgesproken straffen uit te voeren.