Klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie.

De Hoge Raad voor de Justitie ontvangt en behandelt klachten over de werking van de rechterlijke orde.

Hoe en wanneer u een klacht kan indienen in verband met de werking van een rechtscollege, wordt hier uitgelegd.

Met welke klachten kunt u er niet terecht?

Er zijn een aantal klachten waarmee de Hoge Raad u volgens de wet niet kan helpen:

 • klachten die thuishoren onder de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden;
 • klachten over de inhoud van een rechterlijke beslissing;
 • klachten die door een gewoon of buitengewoon rechtsmiddel behandeld kunnen worden;
 • klachten die reeds behandeld zijn en geen nieuwe elementen bevatten;
 • klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Enkele voorbeelden van klachten waarbij de Hoge Raad voor de Justitie u niet kan helpen:

 • ik ben niet tevreden met de beslissing van de rechter;
 • ik ben slachtoffer van een misdrijf geweest, en wil klacht neerleggen;
 • er wordt beslag gelegd op mijn goederen.

Voor dergelijke klachten bestaan er wel andere oplossingen. Zo kunt u bijvoorbeeld hoger beroep aantekenen, een advocaat, notaris of schuldbemiddelaar raadplegen, gratis rechtsbijstand vragen, een klacht indienen bij de politie en dergelijke meer. 

Klachten bij de korpsoverste van een rechtscollege.

U kan een klacht indienen bij de korpsoverste van een rechtscollege, indien het om een magistraat gaat en bij de hoofdgriifier indien het om een griffier of medewerker gaat.

U kan bijvoorbeeld een klacht indienen:

 • wanneer de uitspraak te lang op zich laat wachten;
 • indien u van oordeel is dat de magistraat of de griffier u niet correct te woord heeft gestaan.

U kan geen klacht indienen:

 • indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter; in dat geval kan u wel hoger beroep aantekenen indien dat nog mogelijk is;
 • indien u twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter die uw zaak behandelt; hiervoor bestaat een procedure die "wraking van de rechter" noemt.

Hoe kan u klacht indienen ?

Soms wordt er per rechtscollege uitgelegd hoe u een klacht kan indienen.

Indien dit niet het geval is, kan u een brief of een mail sturen naar de korpsoverste van het rechtscollege, waar de klacht over gaat. De gegevens vindt u terug op de website van het betreffende rechtscollege.

In deze brief of mail vermeldt u een aantal gegevens:

 • gegevens over de zaak (rolnummer, notitienummer, datum van behandeling van de zaak, kamer waarvoor de zaak werd behandeld, naam van de magistraat of de griffier);
 • toelichting over het feit waarover u zicht beklaagt (probeer dit kort maar volledig uit te leggen);
 • uw gegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres;
 • kopieën van bewijsstukken die uw klacht kunnen ondersteunen.

Indien u zekerheid wenst dat de klacht wel ontvangen werd, kan u een aangetekende brief versturen.

Momenteel is er nog geen uniforme klachtenregeling uitgewerkt voor de rechtscolleges, zodat u na een tijdje contact moet opnemen met de korpsoverste mocht u geen reactie hebben ontvangen.