01

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per email gecommuniceerd met de griffie(r). Er zal alleszins in het kader van een hangende rechtspleging met dergelijke berichten geen rekening worden gehouden.

Sinds 01/12/2018 kan er gebruik gemaakt worden van e-Deposit (electronisch neerleggen documenten) in burgerlijke -en familiezaken op de rechtbank van eerste aanleg Limburg.U kan de flyer terugvinden via inlichtingen.

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

lees meer lees minder
02

Binnen de Conferentie van Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg werden richtlijnen inzake curateles onbeheerde nalatenschappen en gerechtelijke bewind voeringen opgesteld die u terug vindt op https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg?page=3102 met enkele bijlagen.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Buiten de normale uren of  tijdens de weekends zijn de afdelingsvoorzitters (verzoekschriften art. 584 derde lid Ger.W.) van de rechtbank in dringende gevallen bereikbaar via de hiernavolgende telefoonnummers :

Christine Coopmans, afdelingsvoorzitter Hasselt : 011/374.703

Elisabeth Raskin, afdelingsvoorzitter Tongeren : 012/399.926

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Limburg

Griffies

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per e-mail gecommuniceerd met de griffie(r)!
  • 011 374 144
  • 011 374 485

Afdelingen

Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Hasselt
Rechtbank eerste aanleg Limburg
  • Parklaan 25/2
    3500 Hasselt
Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren
Rechtbank eerste aanleg Limburg
  • Piepelpoel 10
    3700 Tongeren

Rechtbank eerste aanleg Limburg

Voorstelling

Welkom

U bent nu op de website van de rechtbank van eerste aanleg (REA) Limburg.

De gerechtelijke hervorming herleidde het aantal gerechtelijke ar­ron­dis­se­men­ten op provinciaal niveau. De vroegere recht­ban­ken van eerste aan­leg Hasselt en Tongeren zijn sa­men­ge­voegd tot de rechtbank van eerste aan­leg Limburg, samengesteld uit de af­de­lingen Hasselt en Tongeren.

De voordien bestaande zittingsplaatsen wer­den be­hou­den. Zowel in Hasselt als Ton­geren worden burgerlijke zaken, fa­mi­liezaken, jeugd­be­scher­mings­za­ken en straf­zaken behandeld. De Hasseltse afdeling behandelt daar­en­bo­ven voor de provincie Limburg de ge­schil­len over belastingen.

Doel van deze website is u zoveel mogelijk func­tionele informatie te geven, maar be­perkt tot algemene inlichtingen, los van uw individueel dossier. Rechters, griffiers en medewerkers van een rechtbank mogen geen advies geven. Dit geldt ook tijdens uw persoonlijke con­tacten met een rechter, griffier of me­de­wer­ker.

Voor concrete informatie kan u terecht bij een advocaat: http://www.advocaat.be (link is external).

Gebouw

De zetel van de REA Limburg is gevestigd in het gerechtsgebouw te Hasselt, Park­laan 25/2.

https://goo.gl/maps/bWJHsfLzsAD2 (link is external)

De afd. Hasselt van de REA Limburg is gevestigd in het gerechtsgebouw te 3500 Hasselt, Parklaan 25/2, vlakbij het station.

https://goo.gl/maps/bWJHsfLzsAD2 (link is external)

 

De afd. Tongeren is gevestigd in het ge­rechts­gebouw te 3700 Tongeren, Pie­pel­poel 10, in het centrum van de stad.

 

https://goo.gl/maps/rAZRJJgeubR2

Info

Bijlagen

Inlichtingen

Coronamaatregelen

Update 03.05.2022

‘Op 6 mei 2022 start een proces op het Hof van Assisen dat vermoedelijk tot 3 juni 2022 zal duren en dat een impact heeft op de dienstregeling van de rechtbank van eerste aanleg in de afdeling Tongeren;

1.De zittingen van de jeugdrechtbank in Tongeren vinden plaats in de namiddag, op uur en plaats vermeld in de dagvaarding.

2.De zittingen van de inleidingskamer van de familierechtbank (15de kamer die op dinsdag zetel te Tongeren) vinden plaats in de namiddag, op uur en plaats vermeld in de dagvaarding of oproeping van de griffie.

3. De zittingen van de Raadkamer in strafzaken te Tongeren (dinsdag en vrijdag) beginnen om 9.30 uur.

4. Alle andere zittingen vinden plaats in de voormiddag, op het aangegeven uur. U wordt bij deze uitgenodigd om goed op tijd te komen gezien de mogelijke drukte in en rond het gerechtsgebouw te Tongeren en de veiligheidsmaatregelen die met het assisenproces gepaard gaan . Wend u bij aankomst tot het onthaal achter de toegangsdeur op de hoek Vrijthof-Piepelpoel. Dank bij voorbaat.

Update 17.02.2022

ROLRECHTEN

Sedert 01.02.2022 verstuurt de FOD Financiën massaal betalingsuitnodigingen genaamd ‘Betaalbericht: Rolrecht dd XX-XX-20.. met referentienummer jaargang/rolnummer/A of B of C’.

Het betreft hier de inning van rolrechten in zaken die berecht werden in 2019/2020/2021 en waarin U eiser of verweerder was.

De FOD Justitie heeft gedurende enkele jaren nagelaten de veroordeling tot de rolrechten ter kennis te brengen van de FOD Financiën waardoor de FOD Financiën pas nu betalingsverzoeken opstuurt.

Wij vragen U met aandrang om niet naar de rechtbank te bellen voor eventuele uitleg maar om contact op te nemen met Uw toenmalige advocaat of notaris zo u niet weet waar het over gaat.

Uw advocaat/notaris heeft kort na de uitspraak van het vonnis een kopie van het vonnis ontvangen waarin staat wie het rolrecht moet betalen. Hij/zij kan U verder helpen.

Op de betalingsaanvraag staat de datum van het vonnis vermeld (hierboven dd XX-XX-20..) alsmede het rolnummer van de rechtbank (hierboven jaargang/rolnummer/A of B of C.).

Deze gegevens heeft U nodig wanneer u contact neemt met Uw advocaat/notaris.

Als U destijds geen advocaat/notaris had dan heeft U toen persoonlijk van de griffie een kopie van het vonnis ontvangen.

 

DE ZITTINGEN

U heeft geen advocaat : kom op het uur vermeld in uw oproeping.

U heeft een advocaat : neem de dag voor de zitting contact op met uw advocaat.

U bent advocaat :

1.Het uur vermeld in de oproeping (of dat bij uitstel door de rechter mondeling wordt meegedeeld), wordt kort voor de zitting niet meer aangepast;

-op de correctionele zittingen

-op de zittingen van de jeugdrechtbank

-op de zittingen van de inleidingskamers Familierechtbank zijnde

dinsdag 15 in Tongeren

donderdag 6 I in Hasselt

Kom dus a.u.b. op het uur vermeld in de oproeping of bij uitstel door de rechter meegedeeld.

 

2. Het uur vermeld in de oproeping kan nog worden aangepast

-op alle zittingen van de burgerlijke rechtbank

-op de zittingen van de pleitkamers van de familierechtbank (alle zittingen van de familierechtbank behalve 6 I in Hasselt op donderdag en 15 in Tongeren op dinsdag)

- op de zittingen van de Raadkamer in strafzaken

De advocaten nemen kennis van het eventueel gewijzigd uur, vanaf ongeveer 36 uur vóór de zitting, op het privaat luik van de website van de OVB

https://www.advocaat.be/ of het privaat luik van de site van de Balie Limburg

https://www.balielimburg.be/

Gelieve uw cliënt hiervan te verwittigen.

De STAVINGSSTUKKEN

Aan de partijen en advocaten wordt uitdrukkelijk verzocht om hun stavingsstukken (bundel met overtuigingsstukken) op papier te laten geworden, hetzij per post, hetzij door de bakjes aan de griffies te gebruiken, hetzij op de zitting zelf.

 

De GRIFFIES :

De griffies zijn fysiek toegankelijk zonder voorafgaande afspraak. De regels van social distancing moeten worden nageleefd zodat u mogelijks gevraagd zal worden om op de gang te wachten. Voor de deur van elke griffie is er een postbakje waar correspondentie in kan worden gelegd.

Telefonische gegevens zijn per afdeling in onderstaande weblinks terug te vinden.

Afdeling Hasselt:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg…

Afdeling Tongeren:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg…

Per email zijn de correctionele griffies, de griffies van de raadkamer en de onderzoekskabinetten bereikbaar op

griffie.correctioneel.rea.hasselt@just.fgov.be 

griffie.correctioneel.rea.tongeren@just.fgov.be

De griffie van de jeugdrechtbank is bereikbaar op griffie.jeugd.rea.hasselt@just.fgov.be resp. jeugdrbtongeren@just.fgov.be

In burgerlijke en familiezaken wordt er niet gemaild maar gecommuniceerd met e-deposit https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login, dat gratis is.

VERZOEKSCHRIFTEN

In burgerlijke en familiezaken kunnen verzoekschriften via e-deposit worden neergelegd https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

Leg uw verzoekschrift neer als "brief" in het speciaal daarvoor gecreëerde e-deposit rolnummer :

Kies eerst de juiste afdeling (Hasselt of Tongeren), vervolgens

voor Burgerlijke zaken: 1970/A/70                        voor Familiezaken: 1970/B/70

Betalende akten worden enkel aanvaard samen met het bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten (bv. de 22 € t.b.h. het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand). Betaling kan gebeuren op volgende rekeningnummers;

BE78 67 92 0086 65 86 voor Hasselt / BE62 67 92 0086 40 61 voor Tongeren

De nieuwe zaak zal vervolgens op de griffie worden ingeschreven en wanneer het rolnummer wordt gecreëerd, zal het verzoekschrift worden verplaatst naar het gecreëerde dossier. Bij de interne verplaatsing van het stuk krijgt u als neerlegger een e-mail met de melding dat het stuk werd verplaatst naar een ander dossier met opgave van dit andere rolnummer.

Custom 1

584 Ger. W.

Buiten de normale uren of  tijdens de weekends zijn de afdelingsvoorzitters (verzoekschriften art. 584 derde lid Ger.W.) van de rechtbank in dringende gevallen bereikbaar via de hiernavolgende telefoonnummers :

Christine Coopmans, afdelingsvoorzitter Hasselt : 011/374703

Elisabeth Raskin, afdelingsvoorzitter Tongeren : 012/399926

Griffies

Griffies

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per e-mail gecommuniceerd met de griffie(r)!
  • 011 374 144
  • 011 374 485

Sitemap