Welkom

Welkom op de website van de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen (Provincie Antwerpen).

De politierechtbank heeft drie afdelingen: Antwerpen, Turnhout en Mechelen.

De adressen, openingsuren griffie en zittingsdagen evenals andere specifieke informatie van de afdelingen kan U terugvinden op hun webpagina (klik op de afdeling op de vorige webpagina).

Onder de rubriek inlichtingen vindt U informatie over het instellen van verzet en het aantekenen van hoger beroep.

Onder de rubriek formulieren vindt U blanco documenten die U kunnen helpen bij het instellen of voeren van een procedure

Beleid

De politierechtbank is een onderdeel van "de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen".

Dit grote korps (29 vredegerechten en een politierechtbank met 3 afdelingen met 30 vrederechters en 19 rechters in de politierechtbank) wordt geleid door een Voorzitter die in haar beleid wordt bijgestaan door een ondervoorzitter en een hoofdgriffier.

Voorzitter, ondervoorzitter en hoofdgriffier vormen samen het directiecomité.

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld.

In burgerlijke zaken, uitgezonderd deze samenhangend met een strafrechtelijke procedure:

 • De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de zeven kantons Antwerpen en van de kantons Merksem, Deurne, Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich en Zandhoven;
 • De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek;
 • De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Mol-Geel, de twee kantons Turnhout en van het kanton Westerlo.

In strafzaken, met inbegrip van de behandeling van de burgerlijke belangen:

 • De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de zeven kantons Antwerpen en van de kantons Merksem, Deurne, Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich en Zandhoven;
 • De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Lier, Mechelen, Willebroek en Heist-op-den-Berg, met uitzondering van de gemeenten Hulshout en Herenthout;
 • De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de gemeenten Hulshout en Herenthout, de twee kantons Mol-Geel, de twee kantons Turnhout en van het kanton Westerlo.

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is: Lijst van territoriale bevoegheiden

Pers

 • Vragen van algemene of administratieve aard kunnen gesteld worden aan het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Antwerpen. ( Tel. kabinet Voorzitter 32 (0)3 257 92 51 )
 • Vragen van inhoudelijke aard (duiding bij te behandelen of behandelde zaken- mogelijkheid tot maken van geluid- en/of beeldopnames in de zittingszaal) kunnen gesteld worden aan de persmagistraat van de politierechtbank Antwerpen: de heer W. Schelkens. 

FAQ

Dit was ooit anders: De naam ‘politierechtbank' heeft niets te maken met politie. Oorspronkelijk was de politierechter enkel bevoegd voor tal van kleine misdrijven, de overtredingen, waarop de laagste straffen stonden, de politiestraffen, terwijl de correctionele rechtbank bevoegd was voor de misdrijven waarop correctionele straffen staan (wanbedrijven).

 1. Een overtreding is een minder ernstig strafbaar feit, namelijk strafbaar met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, of een werkstraf van 20u tot 45u of een geldboete van 1 € tot 25 € (te vermeerderen met de opdeciemen: d.w.z. vanaf 1/01/2012 boete te vermenigvuldigen met 6).
 2. Een wanbedrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45u tot 300u of een geldboete van meer dan 26 € (te vermeerderen met de opdeciemen: d.w.z. vanaf 1/1/2012 boete te vermeningvuldigen met 6)

Er was voor verkeerszaken een verdeling tussen de politierechtbank (overtredingen) en de correctionele rechtbank (wanbedrijven, zoals ongevallen met doden of gewonden).

In de jaren 1990 werd de politierechtbank bevoegd voor alle strafzaken in verband met verkeer, zodat sindsdien de volledige strafrechtelijke afhandeling van verkeerszaken door de politierechtbank gebeurt.

Ook voor de burgerlijke betwistingen in verkeerszaken, die voordien verspreid waren over de vredegerechten, de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel, is nu de politierechtbank uitsluitend bevoegd.

Verder is de politierechter ook de rechter in beroep met betrekking tot administratieve sancties, opgelegd in uitvoering van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Hierna vindt U in PDF-formaat een meer gedetailleerde lijst van de bevoegdheden van de politierech

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

 • omschreven in het Veldwetboek;
 • omschreven in het Boswetboek;
 • omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;
 • omschreven in de wetten op de riviervisserij;
 • omschreven in spoorwegwetgeving
 • enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.