01

Alle zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw gesitueerd op het Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 LEUVEN.

lees meer lees minder
02

Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen (incl. vzw) zijn nog steeds mogelijk via Vaartstraat 5, 3000 LEUVEN.

LET OP! Vanaf 01/09/22 zijn er enkele aanpassingen aan het verwerkingsproces van de dienst rechtspersonenregister.

Meer inlichtingen zie nieuwsbericht van 01/07/22.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Uitleg over de ondernemingsrechtbank in het algemeen vindt u hier.

 

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Leuven
Griffies
Ondernemingsrechtbank Leuven
Dienst rechtspersonen
Ondernemingsrechtbank Leuven
Alle zittingen

Griffies

Ondernemingsrechtbank Leuven

Voorstelling

Welkom

Welkom bij de ondernemingsrechtbank Leuven.

De ondernemingsrechtbank Leuven is een gespecialiseerde rechtbank, die onder meer kennis neemt van geschillen tussen ondernemingen, van geschillen met betrekking tot verenigingen met rechtspersoonlijkheid, stichtingen of vennootschappen, van geschillen tussen vennoten, alsook van vorderingen en geschillen die ontstaan uit insolventieprocedures.

De rechtbank telt 4 beroepsrechters, waaronder één korpschef.

Er zijn 4 plaatsvervangende rechters en 39 rechters in ondernemingszaken.  De rechters in ondernemingszaken zijn lekenrechters die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.

De rechtbank telt 5 griffiers, waaronder één hoofdgriffier.  Daarnaast zijn er 13 statutaire medewerkers en enkele contractuele medewerkers.

Beleid

De missie, visie en waarden van de ondernemingsrechtbank Leuven worden hierna toegelicht.

Missie

De ondernemingsrechtbank Leuven maakt deel uit van de rechterlijke macht in België.

Zij is een gespecialiseerde feitenrechter in eerste aanleg, die op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze geschillen in ondernemingszaken beslecht.  Zij streeft een duidelijke rechtspraak na in het belang van de rechtzoekende.

Zij heeft tevens bevoegdheden op het vlak van het ondernemings- en vennootschapsrecht die een niet-rechtsprekend karakter hebben.  Zij vult deze op stipte wijze in.

De medewerkers en magistraten zijn goed opgeleid, onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel.

De ondernemingsrechtbank zorgt voor rechtszekerheid en is een belangrijke schakel in de economische maatschappij.

Haar activiteiten zijn een vorm van dienstverlening aan de maatschappij.  Zij streeft naar een goed beheer van haar middelen en legt verantwoording af voor haar handelen.

Zij communiceert op heldere wijze over haar activiteiten.

De ondernemingsrechtbank bewerkstelligt het welbevinden van de medewerkers en magistraten die binnen haar organisatie zijn tewerkgesteld.  Zij wil een moderne, gestructureerde, positieve werkplek zijn.

Visie en waarden

- Professionele organisatie

De ondernemingsrechtbank wil een professionele dienstverlener zijn voor de rechtzoekenden (vnl. ondernemers), zowel wat haar rechtsprekende taken als haar niet-rechtsprekende taken betreft.

Zij streeft er voortdurend naar kwalitatief werk af te leveren.

- Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit

De magistraten dienen onafhankelijk, onpartijdig en integer te zijn.

Van de medewerkers van de rechtbank wordt verwacht dat ze integer zijn.

- Maatschappelijk bewustzijn

De ondernemingsrechtbank wil een bijdrage leveren aan een gezond economisch weefsel en waakt erover hierbij voeling te houden met de maatschappij.  Zij is zich bewust van de maatschappelijke realiteit en complexiteit.

- Positieve werkomgeving

De ondernemingsrechtbank wil een aangename, positieve werkomgeving vormen voor al haar medewerkers.  Aan alle medewerkers wordt gevraagd hieraan bij te dragen.

 

Gebouw

De zittingszalen van de rechtbank vindt u in het gerechtsgebouw, Ferdinand Smoldersplein 5.

In de Vaartstraat 5 is de dienst rechtspersonen gevestigd op het gelijkvloers. De griffies rollen, faillissementen en onderzoek naar ondernemingen in moeilijkheden situeren zich op de eerste verdieping.

Historische informatie over het gebouw vindt u op wikipedia

Organisatie

Bereikbaarheid

De rechtbank is gevestigd aan de Ferdinand Smoldersplein, 5, 3000 Leuven

Reglementen

Inlichtingen

Werkingsverslagen

Bijlagen

- werkingsverslag 2016 (677.25 KB)
- werkingsverslag 2017 (1.25 MB)
- werkingsverslag 2019 (1.32 MB)
- werkingsverslag 2020 (1.31 MB)
- werkingsverslag 2021 (1.31 MB)

Klachten

Voor klachten met betrekking tot de werking van de rechtbank kan u  terecht bij de voorzitter.

Voorzitter ondernemingsrechtbank
Vaartstraat 5
3000 Leuven

of per e-mail: orb.leuven@just.fgov.be

U kan zich ook wenden tot de Hoge Raad voor de Justitie. Meer info hierover vindt u HIER.

Werken bij de ondernemingsrechtbank

De ondernemingsrechtbank Leuven werft op regelmatige basis personeel aan om het team te vervoegen.

De bekendmaking van de openstaande betrekkingen verloopt als volgt:

1. Openstaande vacatures voor de functie van magistraat worden steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Voor meer informatie over een loopbaan in de magistratuur: www.hrj.be/nl/loopbaan-magistratuur

2. Voor andere functies wordt een opsplitsing gemaakt naargelang het een statutaire dan wel een contractuele vacature betreft:

- statutaire vacatures worden eveneens via het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.  De selecties voor deze vacatures worden georganiseerd door Selor.  Alle informatie over het verloop van hun selectieprocedures kan je vinden op: www.selor.be

- contractuele vacatures vind je terug op de websites van de VDAB, dan wel Actiris (Brussel).  De selecties voor deze vacatures worden door de ondernemingsrechtbank zelf georganiseerd en uitgevoerd.

De openstaande vacatures worden ook op deze webpagina gepubliceerd.  Voor een volledig en up-to-date overzicht raden we je echter aan om de websites van Selor, VDAB en Actiris in de gaten te houden.

Coronamaatregelen

 1. De zittingen worden hetzij in tijdsblokken, hetzij op vaste tijdstippen georganiseerd. Houd je stipt aan het exacte uur vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief.

 2. Kom tijdig naar het gerechtsgebouw, maar meld je ten vroegste een 30-tal minuten voor het vermelde uur aan bij de hoofdingang van het gerechtsgebouw, zodat je je vervolgens tijdig kan aanmelden bij de juiste zittingszaal.

 3. Ga de zittingszaal pas binnen op het exacte uur vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief: niet vroeger en niet later.
   
 4. Volg strikt de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of door affiches worden aangegeven.
   
 5. Houd steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
   
 6. In het gerechtsgebouw is het dragen van een mondmasker voor zowel burgers als advocaten sterk aanbevolen.
   
 7. Het is raadzaam dat enkel de personen die gedagvaard zijn of opgeroepen zijn naar het gerechtsgebouw komen.
   
 8. Indien je ziek bent, blijf thuis en indien je geen advocaat hebt, verwittig de griffie van jouw afwezigheid.
   
 9. Was zoveel mogelijk jouw handen en volg de voorschriften in verband met de hand- en nieshygiëne.
   
 10. Maak conclusies en stukken zo veel als mogelijk vóór de zitting digitaal over. Indien dit niet mogelijk is, kunnen deze documenten op de zitting worden neergelegd op een aparte tafel in de zittingszaal.

 

Alle vragen i.v.m. de geldende maatregelen kunnen gesteld worden via:

orb.leuven@just.fgov.be 

Griffies

Griffies

Nieuws

Vanaf 01/09/22 zullen er enkele aanpassingen zijn aan het verwerkingsproces van de dienst rechtspersonenregister (RPR):

 • Bij elke wijziging/aanpassing/neerlegging dient er een verslag van de algemene en/of bijzondere algemene vergadering voorzien te zijn.
 • Bij elke wijziging/aanpassing/neerlegging dient de neerlegger een kopie van zijn/haar/hen identiteitskaart toe te voegen.
 • Wij zullen uitsluitend een afgestempelde versie naar u terugzenden indien u een extra exemplaar van uw neerlegging bijvoegt en een gefrankeerde envelop voorziet.

 

Voor eventuele info kan u contact opnemen met Vangronsveld Liliane.
Mail: liliane.vangronsveld@just.fgov.be
Tel.: 016/21.46.31

Bijlagen

- vacaturebericht-b.pdf (358.63 KB)

Voor eventuele info kan u contact opnemen met Vangronsveld Liliane.
Mail: liliane.vangronsveld@just.fgov.be
Tel.: 016/21.46.31

Het werkingsverslag betreffende het kalenderjaar 2021 werd ter beschikking gesteld op de website.

Via deze link kunnen jullie de vacature terugvinden:

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG21461

Vacature referendaris in bijlage.

Op de algemene vergadering van 29 juni 2021 van Orb. Leuven werd beslist om twee nieuwe curatoren op te nemen op de lijst der curatoren.  Het betreft mter. S. De Maeseneer (balie Leuven) en mter. M. Verraes (balie Brussel).

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021 (B.S. 25 juni 2021) werden twee nieuwe rechters in ondernemingszaken benoemd in de ondernemingsrechtbank Leuven.  Het betreft de heren W. Vandevelde en A. Vriens.

Het werkingsverslag betreffende het kalenderjaar 2020 werd ter beschikking gesteld op de website.

Op 1 januari 2021 gaat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Leuven, de heer Rik Haex, met pensioen.

Bij K.B. d.d. 24 november 2020 werd mevr. Katrien Keulen aangewezen als  nieuwe voorzitter.

Op 4 januari  legt zij de eed als voorzitter af en vanaf dan neemt zij het voorzitterschap op.

 

 

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Artikel 747 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
Model van afrekening bij inning van facturen
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling

Sitemap