01

Het College van de hoven en de rechtbanken heeft, met het oog op de vervanging van de MFP’s (multifunctionele printers) begin 2020, de beslissing genomen om geen faxfunctie meer te voorzien op de nieuwe MFP’s voor burgerlijke rechtbanken. Het is op dat moment de bedoeling om alle MFP’s ouder dan 8 jaar te vervangen. 

Dat betekent dat onze entiteiten (waaronder de politierechtbank Leuven) geen faxen meer zullen kunnen ontvangen en versturen vanaf 1/1/2020.

De griffie van de politierechtbank Leuven beschikt als alternatief over een functionele mailbox: griffiepolitierechtbankLeuven@just.fgov.be

Deze mailbox wordt centraal beheerd (gelezen – intern verdeeld – beantwoord). Het is dus zeker niet de bedoeling om individuele mails te versturen naar individuele griffiers en/of medewerkers. Bij ziekte, afwezigheid, uitdiensttreding zal dit er dan voor zorgen dat de toegestuurde individuele mail niet zal kunnen behandeld worden.

 De mailtechnologie zorgt er ook voor dat een verzend-, ontvangst- en leesbevestiging kan bekomen worden.

 Dus eigenlijk kan er op alle vlakken een valabel en vooral moderner alternatief geboden worden.

lees meer lees minder
02

SAFETY TUNES - INTERNATIONAAL PROJECT OVER VERKEERSVEILIGHEID VOOR JONGEREN: KIJK ONDER "OVER DE RECHTBANK" ONDERAAN DEZE PAGINA

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Leuven

 

 

Nog steeds gebeuren er té veel ongevallen in het verkeer. Een groot deel van de slachtoffers en veroorzakers zijn jongeren. Bij jongens tussen 15 en 24 jaar is het verkeer zelfs de grootste doodsoorzaak.

SAFETY TUNES is een vakoverschrijdend project rond verkeersveiligheid voor jongeren tussen 15 en 24 jaar.

Leerlingengroepen uit België, Polen, Hongarije, Nederland, Spanje, Slovenië, Tsjechië en Oostenrijk gaan de uitdaging aan om hun leeftijdsgenoten te overtuigen van het belang van veilig gedrag in het verkeer. Met een zelfgemaakt creatief product als basis lanceren ze een eigen campagne voor hun ‘peers’.

Safety Tunes loopt 2 jaar. Elk jaar kunnen 10 leerlingengroepen deelnemen. Op het einde van dit schooljaar kiest een professionele jury 2 creaties en campagnes uit die naar Polen mogen. De winnende leerlingengroepen mogen hun campagne dan in 2017 gaan verdedigen in de Europese Safety Tunes wedstrijd in Warschau (Polen). De jury in België bestaat uit Mobiel 21 en peter en meter van het project Kürt Rogiers en Kathleen Stinckens, politierechter in Leuven.

De editie van vorig jaar leverde al mooie resultaten op. Na een eerste preselectie mochten 7 scholen en 9 leeftijdsgroepen deelnemen.  De projecten die werden ingediend gingen van verkeerskapsels over een zelfgeschreven rapnummer rond drinken en rijden naar graffiti-muren tot een logo tegen het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden. Bekijk hier de knappe resultaten: https://www.facebook.com/safetytunesbe (link is external)

Door het meterschap te aanvaarden, wensen wij als politierechtbank te benadrukken dat wij naast het sanctioneren wanneer het mis loopt, minstens evenveel belang hechten aan het sensibiliseren van (jonge) weggebruikers.

Kathleen Stinckens

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Leuven

Griffies

Politierechtbank Leuven

Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de politierechtbank van Leuven.

 

I. Samenstelling en bevoegdheden

De politierechtbank bestaat uit meerdere "kamers", waarvan de ene uitsluitend strafzaken behandelen, de andere uitsluitend burgerlijke zaken.

Voor de strafrechtelijke kamers worden de zaken quasi uitsluitend opgeroepen door het openbaar ministerie (afdeling politieparket) naar aanleiding van een proces-verbaal dat door de politie werd opgesteld. Het gaat in hoofdzaak om verkeersovertredingen, verkeersongevallen met of zonder doden en gewonden, niet-verzekering, openbare dronkenschap enz. Ook overtredingen die niets met het wegverkeer te maken hebben, zoals het niet-naleven van de schoolplicht, nachtlawaai, het opzettelijk beschadigen van roerende goederen (bv. krassen op een auto), inbreuken op het Veldwetboek of het Bosdecreet enz. worden door de strafrechtelijke afdeling van de politierechtbank behandeld.

De strafrechter zal de dader in de meeste gevallen een straf opleggen. Deze straf komt dan op het strafregister te staan.

Over het verloop van een strafprocedure voor de politierechtbank, de meest voorkomende overtredingen die vervolgd worden, de straffen, de schadevergoeding: zie op deze website onder "Inlichtingen"-"Procedures".

De burgerlijke kamers behandelen de verkeersongevallen die niet voor de strafrechtelijke afdeling komen omdat de politie niet tussengekomen is en er enkel een Europees aanrijdingsformulier is ingevuld, of omdat het proces-verbaal van de politie door het parket werd geseponeerd (d.i. de procureur beslist na zijn onderzoek om de zaak te klasseren en dus geen straf te vorderen voor de strafrechtelijke kamers van de politierechtbank). De burgerlijke kamers behandelen ook de verzekeringsbetwistingen naar aanleiding van verkeers- of treinongevallen, zoals de regresvordering van de verzekeringsmaatschappijen (d.i. wanneer de verzekeringsmaatschappij de vergoedingen die zij uitgekeerd heeft na een ongeval, in bepaalde gevallen terugvraagt van de verzekerde en/of de verzekeringsnemer).

Tot slot worden door de burgerlijke kamers van de politierechtbank ook de hogere beroepen tegen zogenaamde GAS-boetes (=gemeentelijke administratieve sancties) en inbreuken op de Voetbalwetgeving behandeld, alsook de problemen in verband met het niet naleven van de inburgeringswet.

Over het verloop van een burgerlijke procedure voor de politierechtbank: zie op deze website onder "Inlichtingen"-"Procedures".

 

II. Organisatiestructuur

De politierechtbank van Leuven telt 4 politierechters (officieel "rechters in de politierechtbank" geheten), die elk zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke zaken behandelen. De politierechtbank van Leuven heeft geen afdelingen elders in het arrondissement, en houdt bijgevolg enkel zitting in Leuven zelf (adres: zie onder "welkom"-"gebouw")..

De politierechtbanken van elk arrondissement worden samen met de vredegerechten geleid en georganiseerd door een directiecomité bestaande uit de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, de ondervoorzitter (die rechter in de politierechtbank is wanneer de voorzitter vrederechter is, of omgekeerd) en de arrondissementele hoofdgriffier bij de vredegerechten en de politierechtbank.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de werking van de politierechtbank van Leuven kunt u het directiecomité contacteren per mail op het adres Leuvenvredpoldircom@just.fgov.be (link sends e-mail). U kunt daarvoor eventueel het suggestie- en klachtenformulier gebruiken dat u onder de link "inlichtingen"-"klachten" op deze website kunt downloaden. 

 

III. Waarvoor kan men op de griffie van de politierechtbank terecht?

Zie hiervoor op deze website onder de link "voorstelling"-"Info".

Beleid

In elk gerechtelijk arrondissement is er één politierechtbank, al dan niet met afdelingen op verschillende locaties. De politierechtbank van het arrondissement Leuven heeft geen afdelingen elders in het arrondissement: zij is alleen gevestigd in het centrale gerechtsgebouw van Leuven.

Organisatorisch is de politierechtbank van Leuven samengevoegd met de vredegerechten van het arrondissement Leuven. De politierechtbank en de vredegerechten samen staan onder de algemene leiding van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van Leuven, die bijgestaan wordt door de leden van zijn directiecomité, namelijk door de ondervoorzitter en de arrondissementele hoofdgriffier.

De politierechtbank van Leuven telt 4 rechters in de politierechtbank die elk één of meerdere kamers van de politierechtbank (zowel burgelijke als strafrechtelijke kamers) voorzitten. De voorzitter kan, indien de noodwendigheden van de dienst dat vereisen, ook beroep doen op de 6 plaatsvervangende rechters in de politierechtbank.

De rechters in de politierechtbank van Leuven streven uiteraard naar een eenvormige rechtspraak in alle kamers. Zij houden daarvoor wekelijks een overlegvergadering. Het is echter even vanzelfsprekend dat ieder vonnis aangepast is aan de concrete omstandigheden en aan de bijzonderheden van elke individuele zaak die aan de rechter voorgelegd wordt.  

De rechters in de politierechtbank spannen zich in om de zaken die hen worden voorgelegd op de kortst mogelijke tijd af te handelen, ook al stijgt de werkdruk voortdurend. Zij slagen daarin voorlopig nog en kennen bijgevolg geen gerechtelijke achterstand.

Gebouw

De politierechtbank van Leuven is gevestigd in het centrale gerechtsgebouw van Leuven aan het Smoldersplein 5 op het gelijkvloers.

Om de griffie tijdens de openingsuren te bereiken (bv. om rijbewijzen in te leveren of terug af te halen, of om uw dossier in te kijken):

-neem de centrale ingang van het gerechtsgebouw aan het Smoldersplein,

-ga vervolgens in de inkomhal op het gelijkvloers rechts naast de grote trap door tot aan de achterzijde van het gebouw,

-neem hier de grote gang naar rechts en ga deze door tot op het einde;

-ga hier door de deur naar rechts de zijgang in,

-de griffie bevindt zich op het einde van deze zijgang.

De zittingzalen van de politierechtbank bevinden zich in het gerechtsgebouw in Leuven, F. Smoldersplein 5, tweede verdieping, aan de achterzijde van het gebouw, lokaal 117 (alle strafzittingen en op dinsdag ook burgerlijke zittingen) en lokaal 116 (burgerlijke zittingen op donderdag en vrijdag).

Info

Informatie over het verloop van strafprocessen of burgerlijke processen voor de politierechtbank vindt u op deze site onder de link "Inlichtingen"-"Procedures". 

Onder "info" worden volgende onderwerpen behandeld:

1) Waarvoor kan u op de griffie van de politierechtbank terecht?

2) Informatiebrochures

 

1) Waarvoor kan u op de griffie van de politierechtbank terecht?

 

A) Inzage van een dossier:

Wanneer een beklaagde (dader) of een slachtoffer bericht krijgt dat zijn zaak zal voorkomen op een zitting, kunnen zij het dossier komen inkijken op de griffie. Alleen wie zich aan de hand van zijn identiteitskaart kan legitimeren als belanghebbende, kan een dossier inkijken.

In bepaalde gevallen is een toelating nodig om het dossier in te kijken. Deze toelating moet gevraagd worden aan de procureur des Konings te Leuven.

Om een kopie van een dossier te bestellen, is in de meeste gevallen de toelating nodig van de procureur des Konings. Kopies worden slechts afgeleverd tegen betaling.

 

B) Neerleggen van documenten:

Documenten die van belang zijn voor de rechter, kan men op voorhand gaan afgeven op de griffie. De griffiemedewerkers zorgen ervoor dat deze documenten in het juiste dossier terechtkomen, zodat de rechter deze kan bekijken bij de voorbereiding van de zitting.

 

C) Inzage van het vonnis:

Wanneer er een beslissing is genomen door de rechter, kunnen de partijen het vonnis op de griffie komen inkijken.

In strafzaken wordt geen kopij van het vonnis opgestuurd naar de partijen. Tegen betaling kan wel een afschrift van het vonnis afgeleverd worden door de griffie.

In burgerlijke zaken ontvangt de advocaat een kopij van het vonnis. De partij die geen advocaat heeft krijgt het vonnis persoonlijk en kosteloos toegestuurd.

 

D) Aantekenen van hoger beroep in strafzaken:

Wanneer een procespartij niet akkoord is met een strafvonnis of een burgerlijk vonnis, kan zij hoger beroep aantekenen indien het vonnis op tegenspraak geveld is (dit wil zeggen: wanneer de partij op de zitting waarop de zaak behandeld werd zelf aanwezig was of er geldig vertegenwoordigd was door een advocaat). 

In strafzaken moet dit hoger beroep binnen de 30 dagen vanaf de uitspraak aangetekend zijn. Dat gebeurt met een verklaring die de procespartij of diens advocaat moet komen afleggen op de griffie en het invullen van een wettelijk voorgeschreven "grievenformulier", waarvan u een model kunt downloaden op deze site onder de link "formulieren". 

Het hoger beroep wordt later behandeld door de correctionele rechtbank, in een strafkamer met 3 rechters. De partijen worden te gepasten tijde opgeroepen voor die zitting.

Let op: om verzet te doen tegen een verstekvonnis in strafzaken (een verstekvonnis wordt uitgesproken wanneer een partij niet aanwezig, noch door een advocaat vertegenwoordigd was op de zitting waarop haar zaak behandeld werd), moet men NIET naar de griffie komen. Verzet gebeurt via een gerechtsdeurwaarder (of in de gevangenis, wanneer de verzetdoende partij in de gevangenis verblijft en onvoldoende financiële middelen heeft om een gerechtsdeurwaarder te betalen) binnen de 15 dagen na de betekening van het verstekvonnis. Na verzet wordt de zaak opnieuw behandeld door de rechter die het verstekvonnis uitgesproken had.

Hoger beroep tegen burgerlijke vonnissen wordt aangetekend bij verzoekschrift dat naar de rechter in hoger beroep (zijnde de rechtbank van eerste aanleg van Leuven) wordt gestuurd. Wie dergelijk hoger beroep wil aantekenen moet  dus evenmin naar de griffie van de politierechtbank komen. 

 

E) Binnenbrengen van het rijbewijs na een vonnis:

Wanneer de politierechtbank in haar vonnis een rijverbod heeft uitgesproken, moet de veroordeelde chauffeur zijn/haar rijbewijs inleveren op de griffie.
Het rijbewijs kan op de griffie worden binnengebracht of aangetekend met de post worden verstuurd.
Dit moet plaatsvinden binnen de 4 werkdagen nadat de politie het rijverbod heeft betekend aan de veroordeelde chauffeur.
Bij de inlevering van het rijbewijs moet het document dat de politie aflevert ALTIJD mee naar de griffie worden gebracht/verzonden.
Na inlevering zal u van de exacte data van uw rijverbod op de hoogte worden gebracht per post of per e-mail.
Het rijverbod gaat effectief in op de vijfde werkdag na de kennisgeving door de politie.

Na afloop van het rijverbod zullen de ingeleverde rijbewijzen aangetekend worden teruggezonden aan de rijbewijshouder onder voorbehoud van het slagen in de eventueel opgelegde herstelonderzoeken.

Tijdens een rijverbod voor alle categorieën mag men met geen enkel motorvoertuig rijden, ook niet met de motorvoertuigen waarvoor geen rijbewijs nodig is (zoals een bromfiets klasse A).

Wanneer de rechter het rijverbod slechts voor een bepaalde categorie van motorvoertuigen opgelegd heeft, zal de griffie een attest opsturen per e-mail of per post waarmee de veroordeelde chauffeur bij zijn gemeentebestuur een tijdelijk rijbewijs kan aanvragen welke geldig is voor de categorieën waarmee hij/zij/X wel nog mag rijden.
Hetzelfde geldt wanneer de politierechtbank een rijverbod heeft uitgesproken dat enkel geldt tijdens de weekends en feestdagen.
Na afloop van de periode van dit gedeeltelijk rijverbod moet de chauffeur dit rijbewijs terug binnenbrengen op de griffie of per post overmaken aan de griffie, waarna het origineel rijbewijs zal worden terugbezorgd aan de titularis. Belangrijk: De uitvoeringsmodaliteiten van een rijverbod kunnen niet aangepast worden. (Vb: Een weekendverval kan dus niet worden omgezet naar een gewoon rijverbod)

Is in het vonnis ook bepaald dat de veroordeelde opnieuw examens (theorie en/of praktijk) of proeven (medisch en/of psychologisch) moet afleggen, dan wordt het rijbewijs pas teruggegeven op voorlegging van het bewijs dat men geslaagd is voor deze examens/proeven. Dat bewijs wordt afgeleverd door het examencentrum en kan u per post of per e-mail bezorgen aan de griffie.
Indien je voorlopig geslaagd bent in de medische en psychologische proeven zal je documenten ontvangen om een voorlopig rijbewijs aan te kunnen vragen op uw gemeentebestuur.

Opgelet! Wanneer een chauffeur zijn rijbewijs al heeft moeten afgeven aan de politie naar aanleiding van een overtreding of ongeval, dan gaat het om de zogenoemde "onmiddellijke intrekking van het rijbewijs" gedurende -meestal- 15 dagen. Omdat dit een loutere veiligheidsmaatregel is en geen straf die door de politierechtbank werd uitgesproken, wordt in dit geval het rijbewijs niet bijgehouden op de griffie van de politierechtbank maar wel door het parket van de procureur des Konings. De chauffeur kan het rijbewijs dan komen ophalen aan het onthaal van het parket . (Lokaal 62 - eerste verdieping – 016/21.42.65) van het gerechtsgebouw te Leuven.

 

2) Interessante INFORMATIEBROCHURES over materies die met de politierechtbank te maken hebben vindt u door op onderstaande links (onderstreepte tekst) te klikken:

-u bent gedagvaard: Deze volledig herschreven versie is up to date en biedt u alle nuttige informatie indien u een dagvaarding heeft ontvangen om voor de politierechtbank te verschijnen.

-U bent het slachtoffer van een misdrijf geweest. Hoe bekomt u vergoeding van uw schade? Hoe verloopt de terechtzitting voor de strafrechter? Wat als de schadevergoeding niet wordt betaald? Wie kan u verder helpen? Zoveel vragen waarop deze brochure een precies antwoord geeft.

-Uw rechten als slachtoffer: Deze gids is bestemd voor de slachtoffers van overtredingen. Het geeft hen aan welke hun rechten zijn en wat ze mogen verwachten van de politiediensten, van Justitie en van de hulpdiensten. De fundamentele rechten van het slachtoffer worden erin herhaald en zo concreet mogelijk uitgelegd.

-U bent veroordeeld: De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken en heeft u veroordeeld. Wat moet u doen? In deze brochure vindt u een antwoord op een aantal vragen. De brochure legt met name de inhoud van het vonnis of het arrest uit, de rechtsmiddelen, de genade en het verblijf in de gevangenis.

-Probatie: U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar is met een criminele straf van maximum vijf jaar. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor opschorting of uitstel. De rechter kan u dan de verplichting opleggen bepaalde voorwaarden na te leven. Dat is probatie.

-Een betere toegang tot de justitie: In deze folder wordt uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand: voorwaarden, procedures,... De lijst van justitiehuizen wordt erin weergegeven.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank is bevoegd voor het hele grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

Dat arrondissement bestaat uit de steden en gemeenten  Leuven, Herent, Kortenberg, Bertem, Huldenberg, Tervuren, Haacht, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Aarschot, Holsbeek, Begijnendijk en Rotselaar, Oud-Heverlee, Lubbeek en Bierbeek, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Tielt-Winge, Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Glabbeek, Landen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Kortenaken​.

20150920_plan_arr_leuven.jpg

Bereikbaarheid

A) Griffie

Om de griffie tijdens de openingsuren te bereiken (bv. om rijbewijzen in te leveren of terug af te halen, of om uw dossier in te kijken: zie voor meer hierover op deze site onder "voorstelling"-"welkom"):

-neem de centrale ingang van het gebouw aan het Smoldersplein te Leuven, Smoldersplein 5

-ga vervolgens in de inkomhal rechts naast de grote trap door tot aan de achterzijde van het gebouw,

-neem hier de grote gang naar rechts en ga deze door tot op het einde;

-ga hier door de deur naar rechts de zijgang in,

-de griffie bevindt zich op het einde van deze zijgang.

 

B) De zittingzalen

De openbare zittingen van de politierechtbank worden gehouden in het gerechtsgebouw in Leuven, F. Smoldersplein 5, tweede verdieping, achterzijde van het gebouw, lokaal 117 (alle strafzittingen en op dinsdag burgerlijke zittingen) en lokaal 116 (op donderdag en vrijdag burgerlijke zittingen) 

> Lees minder

Zittingen

De strafzittingen, die door het publiek mogen bijgewoond worden, worden gehouden op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag telkens vanaf 9 uur.

De burgerlijke zittingen zijn eveneens openbaar en worden gehouden op dinsdag om 10 uur, dinsdag om 14 uur, donderdag om 9 uur en vrijdag om 10 uur.

Het precieze zittingsreglement, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, vindt u hieronder.

Bijlagen

- Publicatie reglement (320.81 KB)

Pers

De perswoordvoerder voor de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven is: 

Mevrouw Sophie Lodewyckx
rechter in de poltierechtbank te Leuven
gsm nr. 0485/53.50.36

Inlichtingen

Mijn zaak werd behandeld op de zitting. Wat nu?

Bijlagen

Coronamaatregelen

Het volledige korps van de rechters, griffiers en medewerkers van de vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, stelt alles in het werk om de dienstverlening van de vredegerechten en de politierechtbank te kunnen garanderen.

Om de dienstverlening in de meest optimale omstandigheden te laten verlopen, werden er een reeks maatregelen uitgewerkt, aangepast aan de mogelijkheden per entiteit.

Gelieve de maatregelen in acht te nemen en de instructies goed op te volgen!

 

Veiligheidsmaatregelen voor het bijwonen van de zittingen en in de wachtruimten vanaf 29 oktober 2021:

-   houd steeds minimum 1,50 meter afstand (social distancing)

-   beperk de tijd van uw aanwezigheid (bied u aan tegen de begintijd van uw zaak en verlaat het gebouw onmiddellijk nadat uw zaak is afgehandeld)

Dossiers waarin advocaten zijn aangemeld, worden door het secretariaat van de balie Leuven in tijdsblokken ingedeeld. Advocaten kunnen op de advocatenzone van de website van de balie Leuven of in het privaat luik van de website www.advocaat.be nakijken in welk tijdsblok hun dossiers zijn ingedeeld.

 

Veiligheidsmaatregelen voor het betreden van de griffie:

-   houd steeds minimum 1,50 meter afstand (social distancing)

-   beperk de tijd van uw aanwezigheid

 

Maatregelen betreffende de dienstverlening van de griffie:

-   u kan de griffie bij voorkeur per mail en telefonisch bereiken (de contactgegevens kan u terugvinden op de lokale site)

-   stukken worden in de brievenbus of in een “tijdelijk noodpostpunt" gedeponeerd

-   u kan de griffie enkel na afspraak met maximum 2 personen betreden (wacht geduldig uw beurt af)

 

Alvorens de neerlegging van inleidende procedurestukken kan behandeld worden, dient een bedrag van € 22, zijnde de bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, betaald te worden. Dit kan bij voorkeur op de rekening van de griffie (BE56 6792 0090 5588).

 

Dank voor het begrip.

 

Griffies

Griffies

Nieuws

Sinds 10 december 2021 werd er door het Directiecomité beslist dat alle griffies van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven enkel op afspraak zullen werken, met als doel de dienstverlening optimaal te kunnen blijven verzekeren.

Bijlagen

Door een indexaanpassing wordt de bijdrage aan het fonds van juridische tweedelijnsbijstand verhoogd van € 20 naar € 22.

Voor alle inleidende procedurestukken waarop deze bijdrage is verschuldigd, die werden neergelegd vanaf 1 december 2021, dient bijgevolg een bijdrage van € 22 betaald te worden.

 

 

In het kader van de corona-maatregelen, verlopen de zittingen van de politierechtbank in tijdsblokken als volgt:

- van 09.00 tot 10.00 uur – zaken waarin de beklaagden in persoon verschijnen zonder advocaten

- van 10.00 tot 10.30 uur – zaken waarin een tolk optreedt

- van 10.30 uur tot het einde van de zitting – zaken met advocaten;
  de advocaten kunnen via de website van de orde van advocaten te Leuven nagaan om hoe laat en in welke tijdsblok hun zaak zal worden behandeld.

Gelieve bij het inleveren van het rijbewijs altijd de kennisgeving van het rijverbod bij te voegen.

U zal na het inleveren, per post of via e-mail, op de hoogte gebracht worden van de exacte data van uw rijverbod.

 

Alle rijbewijs die worden ingeleverd ter griffie van de politierechtbank (zowel ter plaatse als via post), zullen op het einde van het verval van recht tot sturen aangetekend worden teruggezonden aan de rijbewijshouder (onder voorbehoud van het slagen in de eventuele opgelegde herstelonderzoeken).

 

In aanvulling van het bijzonder reglement, houdt de politierechtbank buitengewone zittingen op dinsdagvoormiddag om de Covid-19 misdrijven te behandelen en dit vanaf augustus 2020 tot zolang de instroom van Covid-19 misdrijven plaatsvindt.

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
algemeen voorbehoud bij het gebruik van formulieren
Grievenformulier hoger beroep in strafzaken

Bent u het in een strafzaak niet eens met de uitspraak van een politierechtbank, hetzij op strafgebied (de uitspraak over de strafbare feiten en de strafmaat), hetzij op burgerlijk gebied (de uitspraak over de schadevergoeding), hetzij op beide gebieden, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen hoger beroep aantekenen op de griffie van de politierechtbank.  U dient daarbij een  wettelijk voorgeschreven "grievenformulier" in te vullen, dat u hier kunt downloaden. 

In een zuiver burgerlijk geschil voor de politierechtbank (wanneer er geen strafvervolging is en er enkel over de burgerlijke verantwoordelijkheid van de feiten en/of over de schadevergoeding werd geprocedeerd) kunt u dit grievenformulier niet gebruiken en dient op de griffie van de rechtbak van eerste aanleg een verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd te worden, zoals bedoeld in artikel 1056 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Document PDF Word Excel Info
Grievenformulier
Model van een conclusie (= een document waarin een procespartij haar vordering neerschrijft en haar argumenten inroept)

In burgerlijke procedures is het vrij gebruikelijk zijn argumenten schriftelijk uiteen te zetten in een "conclusie" of "besluitschrift", een moeilijke naam voor een geschreven document waarin de procespartij of diens advocaat uitlegt waarover het geschil gaat, wat zij precies van de rechter vraagt, op welke argumenten zij zich daarvoor beroept, en waarin zij eventueel ook haar verweer tegen de vragen en argumenten van de wederpartij neerschrijft. Dit document moet dan in origineel overhandigd worden aan de rechter of opgestuurd naar de griffie, en de andere partijen moeten tegelijkertijd  daarvan een kopie ontvangen, samen met een kopie van de bewijsstukken die men wil gebruiken in het proces.

In strafzaken voor de politierechtbank voeren de partijen hun argumenten ter verdediging in de regel mondeling aan en is het eerder ongebruikelijk dat de zij schriftelijke conclusies neerleggen. Dat zal enkel aangewezen zijn voor het onderdeel "burgerlijke belangen" (=wanneer voor de strafrechter ook de vergoeding wordt gevraagd van de schade die is voortgevloeid uit de feiten waarvoor de beklaagde strafrechtelijk wordt vervolgd; bv. lichamelijke schade na een verkeersongeval).

In zuiver burgerlijke zaken voor de politierechtbank (wanneer er geen strafrechtelijke vervolging van bv. een verkeersongeval komt) is het gebruik van geschreven conclusies niet verplicht, maar wel aan te raden, want de burgerlijke rechter is slechts verplicht om te antwoorden op de argumenten die de partijen hem schriftelijk aanreiken. Zeker in meer complexe zaken (betwisting van de aansprakelijkheid, ingewikkelde schadevorderingen) is het dus aangewezen de wederzijdse aanspraken en argumenten op papier te zetten in een zogenoemde "conclusie".

De vorm en inhoud van dergelijke conclusie is bij wet voorgeschreven (artikelen 741 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek). Wanneer een conclusie niet aan die wettelijke voorschriften voldoet, dient de rechter niet te antwoorden op de argumenten die daarin ingeroepen werden. In afwachting dat de overheid een standaardmodel van conclusie zal publiceren in het Belgisch Staatsblad, kunt u gebruik maken van het hieronder weergegeven model.

Elektronische ondertekening en neerlegging van conclusies is in de huidige stand van de wetgeving nog niet mogelijk, behalve voor advocaten die conclusies kunnen opsturen via e-deposit, dat sinds einde 2017 ook bij de politierechtbank geïnstalleerd is. Wie zonder advocaat werkt dient dus altijd het papieren origineel naar de griffie te sturen of er te gaan neerleggen. Elke conclusie die een partij neerlegt, dient terzelfdertijd in kopie aan de andere partij of diens advocaat meegedeeld te worden. Ook alle bewijsstukken moeten op voorhand uitgewisseld worden tussen de partijen en bij elke conclusie dient een inventaris gevoegd worden van de gebruikte bewijsstukken.  Als er termijnen voor neerlegging van conclusies zijn afgesproken tussen partijen (zie artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek) of opgelegd door de rechter (artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek), zal, om te bepalen of een conclusie tijdig neergelegd is, alleen de datumstempel van de griffie op de conclusie als bewijs gelden. 

Over het procesverloop voor de politierechtbank vindt u op deze site inlichtingen onder de link "inlichtingen" - "procedures".

Document PDF Word Excel Info
Model van een conclusie
Document PDF Word Excel Info
klachtenformulier

Sitemap