FAQ

Indien u meer informatie wenst te bekomen over de overtreding kan u dit op volgende manieren bekomen:

De griffie van de politierechtbank kan u niet verder helpen met enige informatie te verschaffen over de overtreding omdat wij niet in het bezit zijn van uw dossier.

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de politierechtbank te Halle.

Deze website heeft als doel om de rechtzoekende wegwijs te maken over de algemene werking van de politierechtbank.

Graag willen wij er u op wijzen dat het door de griffie enkel toegelaten is om algemene inlichtingen te verstrekken, deze informatie kan U ook terugvinden op de links onder "praktisch" (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/brochures).

Het is echter verboden om juridisch en/of specifiek advies te geven door de griffie (art. 297 Ger. W.).  Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Een eerste oriënterend advies kan u gratis bekomen bij uw plaatselijke Commissie voor Juridische Bijstand.   

Zaken die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, kunnen eveneens onder een rechtsbijstandsverzekering vallen, U kan zich tot uw makelaar of rechtsbijstandsverzekeraar wenden voor meer info.

Bereikbaarheid

De politierechtbank van Halle heeft een ruime parking.

Hier kan u als bezoeker gebruik van maken.

Deze parking is gratis en er hoeft geen parkeerschijf gebruikt te worden.

 


 

 

 

Zittingen

De strafzittingen in de politierechtbank te Halle vinden elke maandag en woensdag plaats, vanaf 09u30.

De burgerlijke zitting heeft plaats elke donderdag, vanaf 09u30.

Inleidingen voor de burgerlijke zitting zijn mogelijk op de 3de en 4de donderdag van de maand.

 

Zowel de strafzitting als de de burgerlijke zitting zijn voor het publiek toegankelijk.

Territoriale bevoegdheid

Via onderstaande link kan u te weten komen of uw zaak aanhangig gemaakt kan worden voor de politierechtbank te Halle.

U dient zich hiervoor te baseren op de plaats van de feiten.

Bevel tot betalen

Bij het begaan van een overtreding, ontvangt de overtreder, een onmiddellijke inning.

Als de overtreder geen gevolg geeft aan deze betaling zal er een voorstel tot minnelijke schikking volgen.

Bij gebreke van betaling van deze minnelijke schikking zal het Openbaar Ministerie een ‘bevel tot betalen’ versturen aan de overtreder. De overtreder zal dit ‘bevel tot betalen’ per aangetekend schrijven of per gerechtsbrief ontvangen.

De geldboete van zo een bevel tot betalen wordt verhoogd met 35% en desgevallend met de bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Optie 1

Wie zo een ‘bevel tot betalen’ ontvangt heeft 30 dagen tijd om deze boete te betalen volgend op de dag van ontvangst van het bevel.

Indien u akkoord bent met de boete kan u deze gewoon betalen met de instructies die vermeld staan op het bevel tot betalen.

 

Optie 2

Indien u niet akkoord bent met de boete kan u beroep aantekenen tegen dit bevel tot betalen.

U kan beroep aantekenen tegen het bevel tot betalen en dit tot de 30ste dag van ontvangst van het bevel.

Als u beroep aantekent moet dit gebeuren door middel van een verzoekschrift.

U kan zo een verzoekschrift indienen op volgende manieren:

  1. Via de website https://www.verkeersboetes.be/
  2. Via aangetekende zending (Politierechtbank Halle, Zuster Bernardastraat 32, 1500 Halle)
  3. Via e-mail (halle.pr.beveltotbetalen@just.fgov.be)
  4. Ter griffie

Indien u een verzoekschrift indient moet dit voldoen aan volgende criteria:

  • Vermelding van het PV-nummer en/of het systeemnummer
  • Het verzoekschrift moet gemotiveerd zijn
  • Het verzoekschrift moet ingevuld zijn in de taal van de rechtbank
  • Het verzoekschrift moet tijdig ingediend zijn
  •  

Tip: U kan een voorbeeld van een verzoekschrift terugvinden op deze website via https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/politierechtbank-halle/documents

Na het indienen van dit verzoekschrift zal de rechtbank een beschikking tot dagbepaling opmaken. U zal van deze beschikking in kennis gesteld worden per gerechtsbrief. In deze beschikking zal u de datum terugvinden wanneer de zaak voor de rechtbank zal voorkomen.

Het is op de zitting dat de rechter zal oordelen over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift dat u heeft ingediend.

OPGELET: Bij het indienen van een verzoekschrift tegen een bevel tot betalen zijn extra kosten verbonden!