Wie zijn we?

Magistraten

Het arbeidshof te Antwerpen telt elf beroepsmagistraten: één eerste voorzitter (de korpschef), vier kamervoorzitters en zes raadsheren.

De beroepsmagistraten worden benoemd door de Koning, op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. Het mandaat van eerste voorzitter is tijdelijk, voor een duur van vijf jaar en is hernieuwbaar.
Het adjunct-mandaat van kamervoorzitter is eveneens tijdelijk, voor een duur van drie jaar. Het kan na positieve evaluatie hernieuwd worden en na negen jaar ambtsvervulling wordt het, opnieuw na evaluatie, definitief.
De Hoge Raad voor de Justitie waakt over de kwaliteit van de benoemingen en bevorderingen binnen de rechterlijke macht. Via een regelmatige evaluatie van de beroepsmagistraten wordt erop toegezien dat zij blijven beantwoorden aan de wettelijk voorgeschreven standaardprofielen.
Naast de beroepsmagistraten telt het arbeidshof 106 lekenrechters, de raadsheren in sociale zaken. De benoeming van de raadsheren in sociale zaken gebeurt eveneens door de Koning, op voordracht van de representatieve organisaties van de werknemers (de vakbonden), van de werkgevers en van de zelfstandigen.
Samen staan beroepsmagistraten en raadsheren in sociale zaken garant voor een juridisch correcte besluitvorming, die aansluit bij de hedendaagse samenleving.

Organigram.

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen en hoe ze in verhouding tot elkaar staan.

Griffiers

Griffie - algemeen.

De griffie van het arbeidshof is de openbare dienst, die instaat voor de correcte samenstelling en afhandeling van de gerechtelijke dossiers en die bijstand verleent aan de magistraten, bij de uitoefening van hun rechtsprekende taken.
Op de griffie werken griffiers, assistenten en medewerkers.
Op de griffie worden alle dossiers bewaard en kan u terecht voor informatie over uw dossier of  over de werking en de organisatie van het arbeidshof.

De griffie van het arbeidshof staat niet in voor de afhandeling van de strafdossiers die verband houden met sociaalrechtelijke of andere misdrijven. Voor inlichtingen betreffende dergelijke dossiers kan u terecht bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen.

Aan het hoofd van de griffie staat de hoofdgriffier. Hij verdeelt de griffietaken en de administratieve taken. Hij wijst de griffiers aan die de magistraat van de zetel bijstaan.
De hoofdgriffier staat onder het gezag van de eerste voorzitter en is verantwoordelijk voor de correcte en efficiënte werking van de griffie.
De hoofdgriffier neemt deel aan de selectieprocedure voor de aanwerving van griffiers, assistenten en medewerkers.
Hij maakt deel uit van het directiecomité en wordt op die manier betrokken bij het bepalen en uitvoeren van het gevoerde beleid.
Een deel van de leidinggevende taken wordt door de hoofdgriffier gedelegeerd aan de griffiers-hoofden van dienst.

Griffie - zittingen.

De zittingsgriffier verleent hoofdzakelijk bijstand aan de magistraat van de zetel vóór, tijdens en na de zitting.
Hij maakt de zittingsrol op, verwittigt de magistraten die zullen zetelen en bereidt de dossiers voor met het oog op de redactie van het arrest.
Op de zitting zelf is hij aanwezig en vervult hij de door de wet voorgeschreven formaliteiten.
De griffier ziet toe op de correcte naleving van de procedureregels.
Hij maakt het zittingsverslag op en ziet toe op de correcte administratieve afhandeling van de zitting.

Alhoewel hij niet deelneemt aan de besluitvorming, is zijn handtekening onderaan de processtukken onontbeerlijk.

Griffie - documentatie.

De documentatie wordt bijgehouden en opgevolgd door de referendaris.

Verder is de juridische documentatie van het arbeidshof geïntegreerd in de werking en het beheer van de gemeenschappelijke bibliotheek van het hof van beroep en het arbeidshof.

De medewerkers van de gemeenschappelijke bibliotheek verrichten op eenvoudig verzoek van de magistraten en griffiers opzoekingen in de juridische naslagwerken en staan in voor de aanvulling en actualisering van het aanbod aan juridische naslagwerken.

Griffie - administratief.

De administratieve medewerkers zijn als het ware het gezicht van de griffie.

Zij staan in voor het onthaal van de rechtzoekende;
Zij geven informatie;
Zij ontvangen alle procedurestukken en verwerken deze op administratief vlak.

 

Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat de griffie van het arbeidshof een openbare dienst is, die garant moet staan voor een klantvriendelijke, professionele en efficiënte aanpak.

Het arbeidshof realiseert zich ten volle dat àlle medewerkers een onmisbare bijdrage leveren voor zijn goede werking en draagt teamwerk hoog in het vaandel.
De secretaris van de eerste voorzitter wordt door de eerste voorzitter gekozen uit de griffiers of het griffiepersoneel na advies van de hoofdgriffier.
De secretaris staat in voor de secretariaatsondersteuning van de eerste voorzitter en de hoofdgriffier en oefent een vertrouwensfunctie uit.

Onder de rubriek "magistraten" is een organigram terug te vinden waarop de schematische voorstelling van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen afgebeeld staat.