Tarieven

Akten verricht door de gerechtsdeurwaarder in burgerlijke en handelszaken

 • Koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen (B.S. 8/02/1977)
 • Tarief 2022

Artikel 1409 § 2 Gerechtelijk Wetboek

Eerstelijnsbijstand, tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand

 • Juridische eerstelijnsbijstand: de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie;
 • Juridische tweedelijnsbijstand: de juridische bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging;
 • Rechtsbijstand bestaat erin degenen die niet over de nodige inkomsten beschikken om de kosten van rechtspleging, zelfs van een buitengerechtelijke rechtspleging, te bestrijden, geheel of ten dele te ontslaan van de betaling van de diverse rechten, registratie-, griffie- en uitgifterechten en van de andere kosten welke deze rechtspleging medebrengt. Hij verschaft aan de betrokkene ook kosteloos de tussenkomst van openbare en ministeriële ambtenaren onder de hierna bepaalde voorwaarden. Hij biedt de betrokkene tevens de mogelijkheid kosteloos bijstand te genieten van een technisch adviseur bij gerechtelijke deskundigenonderzoeken.
 • Bedragen vanaf 1 september 2021
 • Indexatie bijdrage Fonds voor tweedelijnsbijstand van 22 naar 24 euro vanaf 1 oktober 2022.

Gerechtskosten in strafzaken

 • Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement van de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 30/12/1950)​
 • Tarieven 2024

Griffierechten

 • Deze circulaire geeft een toelichting bij de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.
 • Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest 13/2017) zijn de oude tarieven tijdelijk van toepassing vanaf 1 september 2017 - klik hier.
 • Er zijn geen rolrechten verschuldigd bij de arbeidsrechtbanken en de arbeidshoven (zie circulaire FOD Financiën)
 • Omzendbrief 272

Tarieven curatoren-insolventiefunctionarissen

Leefloon

Rechtsplegingsvergoeding

 • Artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek;
 • ​Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (B.S. 09/11/2007)
 • Uitleg vindt u hier.
 • Rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 november 2022.
 • Rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 maart 2023:
  Normaal worden hier de bedragen RPV gepubliceerd. Actueel is er een onduidelijkheid in de rechtspraak over de interpretatie van  het art 8 van het KB van 26 oktober 2007 -tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat-  zodat het onzeker is of de bedragen van de RPV dienen getoetst te worden aan het indexcijfer (basis 2004)  van november 2022, dan wel van maart 2023. Het College heeft geen bevoegdheid om de wetgeving en reglementering te interpreteren of een bepaalde interpretatie op te leggen. We zullen dus even afwachten of de rechtspraak op dit punt verduidelijkingen zal aanbrengen. Inmiddels heeft het College de problematiek ook aangekaart bij het kabinet met de vraag om het betrokken artikel te wijzigen en te verduidelijken zodat eventueel op deze wijze de rechtszekerheid kan hersteld worden.

Schuldbemiddelaar