Bijdrage Begrotingsfonds m.i.v. 01/10/2022 = 24 euro

Voor de zaken die volgens de burgerlijke rechtspleging worden behandeld, is voor elke gedinginleidende akte die op een van de rollen bedoeld in de artikelen 711 en 712 van het Gerechtelijk Wetboek wordt ingeschreven, op het ogenblik van die inschrijving, een bijdrage aan het Fonds verschuldigd, behoudens de uitzondering in art. 4 voorzien (Wet 19/03/2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand).

Zonder betaling van deze bijdrage wordt de zaak niet ingeschreven.

De bijdrage gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding van deze wet. Telkens als het indexcijfer met tien punten stijgt of daalt, wordt de bijdrage met tien procent vermeerderd of verminderd.

Bijdrage verschuldigd:

- m.i.v. 01/05/2017 = 20 euro

- m.i.v. 01/12/2021 = 22 euro

- m.i.v. 01/10/2022 = 24 euro