Arbeidshof Antwerpen oordeelt eveneens dat de transitie van persoonsvolgende budgetten in strijd is met artikel 23 van de Grondwet.

22/09/2023

In het arrest van 18 september 2023 boog het arbeidshof Antwerpen zich over het Transitiebesluit 2018 in het licht van het standstill-beginsel uit artikel 23 van de Grondwet. Dit beginsel verbiedt aan de wetgever om maatregelen in te voeren die het beschermingsniveau van sociaaleconomische grondrechten aanzienlijk verminderen, tenzij daarvoor redenen van algemeen belang zijn.

Het arbeidshof besloot dat er een schending was van het standstill-beginsel, waardoor de beslissing van het VAPH om het budget te doen dalen, overeenkomstig artikel 159 van het de Grondwet niet kon worden uitgevoerd. Als reden daarvoor gaf het Arbeidshof Antwerpen aan dat er een aanzienlijke achteruitgang was van het beschermingsniveau dat de persoon met een handicap genoot vóór de inwerkingtreding van het Transitiebesluit 2018. Het feit dat er een zorggarantieverplichting in het Transitiebesluit 2018 was opgenomen, bracht hier geen verandering in. Volgens het Arbeidshof Antwerpen kon de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die de persoon met een handicap met haar huidige budget kon aankopen, en waarop zij al die jaren aanspraak kon maken, niet worden gegarandeerd. Het Arbeidshof Antwerpen sloot zich hiermee aan bij eerdere rechtspraak van het Arbeidshof Gent.

In navolging van het arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 2023, maakte het arbeidshof Antwerpen een vergelijking van de bescherming die werd geboden door de diverse bepalingen van de transitieregeling.