Politierechtbank Halle

Openingsuren


Ma: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Di: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Wo: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Do: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Vr: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Gesloten op zaterdag en zondag en alle wettelijke feestdagen.
01

Bereikbaarheid per fax

 

OPGELET: Vanaf 06/04/2020 zal de politierechtbank van Halle niet langer bereikbaar meer zijn via fax!

Indien u ons wenst te contacteren gelieve dit dan telefonisch te doen of via ons algemeen e-mailadres.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

De politierechtbank in Halle heeft elke maandag en woensdag strafzitting.

Op donderdag vindt de burgerlijke zitting plaats.

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Halle
Politierechtbank Halle

Politierechtbank Halle

Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de politierechtbank te Halle.

Deze website heeft als doel om de rechtzoekende wegwijs te maken over de algemene werking van de politierechtbank.

Graag willen wij er u op wijzen dat het door de griffie enkel toegelaten is om algemene inlichtingen te verstrekken, deze informatie kan U ook terugvinden op de links onder "praktisch" (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ik-zoek/brochures).

Het is echter verboden om juridisch en/of specifiek advies te geven door de griffie (art. 297 Ger. W.).  Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Een eerste oriënterend advies kan u gratis bekomen bij uw plaatselijke Commissie voor Juridische Bijstand.   

Zaken die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, kunnen eveneens onder een rechtsbijstandsverzekering vallen, U kan zich tot uw makelaar of rechtsbijstandsverzekeraar wenden voor meer info.

Wie zijn wij?

DE POLITIERECHTBANK IS DE "VERKEERSRECHTBANK"

Dit was ooit anders: De naam ‘politierechtbank' heeft niets te maken met politie. Oorspronkelijk was de politierechter enkel bevoegd voor tal van kleine misdrijven, de overtredingen, waarop de laagste straffen stonden, de politiestraffen, terwijl de correctionele rechtbank bevoegd was voor de misdrijven waarop correctionele straffen staan (wanbedrijven).

 1. Een overtreding is een minder ernstig strafbaar feit, namelijk strafbaar met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, of een werkstraf van 20u tot 45u of een geldboete van 1 € tot 25 € (te vermeerderen met de opdeciemen).
 2. Een wanbedrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45u tot 300u of een geldboete van meer dan 26 € (te vermeerderen met de opdeciemen).

Er was voor verkeerszaken een verdeling tussen de politierechtbank (overtredingen) en de correctionele rechtbank (wanbedrijven, zoals ongevallen met doden of gewonden).

In de jaren 1990 werd de politierechtbank bevoegd voor alle strafzaken in verband met verkeer, zodat sindsdien de volledige strafrechtelijke afhandeling van verkeerszaken door de politierechtbank gebeurt.

Ook voor de burgerlijke betwistingen in verkeerszaken, die voordien verspreid waren over de vredegerechten, de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel, is nu de politierechtbank uitsluitend bevoegd.

Verder is de politierechter ook de rechter in beroep met betrekking tot administratieve sancties, opgelegd in uitvoering van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Hierna vindt U een meer gedetailleerde lijst van de bevoegdheden van de politierechtbank :

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/pol_antwerpen/…

Organisatie

Bereikbaarheid

De politierechtbank van Halle heeft een ruime parking.

Hier kan u als bezoeker gebruik van maken.

Deze parking is gratis en er hoeft geen parkeerschijf gebruikt te worden.

Zittingen

De strafzittingen in de politierechtbank te Halle vinden elke maandag en woensdag plaats, vanaf 09u30.

De burgerlijke zitting heeft plaats elke donderdag, vanaf 09u30.

Inleidingen voor de burgerlijke zitting zijn mogelijk op de 3de en 4de donderdag van de maand.

 

Zowel de strafzitting als de de burgerlijke zitting zijn voor het publiek toegankelijk.

Territoriale bevoegdheid

Via onderstaande link kan u te weten komen of uw zaak aanhangig gemaakt kan worden voor de politierechtbank te Halle.

U dient zich hiervoor te baseren op de plaats van de feiten.

Inlichtingen

Mijn zaak werd behandeld op de zitting van de politierechtbank. Wat nu?

Hieronder vindt u een document met alle nuttige informatie in verband met een vonnis van de politierechtbank te Halle.

Voor verdere of meer specifieke vragen kan u ons steeds telefonisch of per mail bereiken voor verdere informatie.

Custom 1

Beslissing federale overheid

Rekening gehouden met de beslissing genomen door de federale overheid om de verspreiding van het corona-virus af te remmen en in het belang van de volksgezondheid, NAM DE POLITIERECHTBANK TE HALLE DE BESLISSING OM GEEN STRAFZITTINGEN MEER TE ORGANISEREN TOT EN MET 17 MEI 2020.  

U ZAL VAN DE LATERE DATUM VAN DE BEHANDELING VAN UW ZAAK WORDEN OP DE HOOGTE GEBRACHT.

De burgerlijke zittingen gaan door met inachtneming van voorzorgsmaatregelen. Aan de advocaten wordt gevraagd toepassing te vragen van de schriftelijke procedure.

Wat betreft de griffie dienen contacten te worden beperkt tot het strikt noodzakelijke en worden maatregelen genomen voor de veiligheid van de burger en van het personeel.  De griffie blijft open met een beperkte bemanning.  Hierdoor zal de griffie telefonisch moeilijker bereikbaar zijn en ook voor de dienstverlening ter griffie vragen we om uw begrip en geduld.

 

En raison de l'épidémie de Coronavirus et des mesures nationales visant, pour des raisons sanitaires et/ou de santé publique, à limiter les déplacements et les contacts entre les personnes, LE TRIBUNAL DE POLICE DE HAL A PRIS LA DÉCISION DE NE PLUS ORGANISER DES AUDIENCES SUR LE PLAN PENAL JUSQU'AU 17 MAI 2020 INCLUS.

La date d'une audience ultérieure vous sera communiquée.

Les audiences civiles continueront en tenant compte des précautions nécessaires pour la santé.  Les avocats sont invités de demander application de la procédure écrite.

Des contacts avec le greffe doivent être limités à des contacts strictement nécessaires et des mesures seront prises pour la sécurité de la santé de chaque citoyen et du personnel. Le greffe restera ouvert avec moins de personnel. Ainsi le greffe sera plus difficile à joindre par téléphone. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience à cause de ce service réduit.

 

Given the situation of the corona virus, and taking into account the health of every citizen, THE POLICE COURT OF HALLE HAS DECIDED NOT TO CONTINUE THE PENAL COURT TRIALS UNTIL 17 MAY 2020, INCLUDED.

YOU WILL BE INFORMED OF THE LATER DATE OF THE HEARING IN YOUR CASE.

The civil hearings will continue taking into account the necessary precautionary health measures.

As far as the registry is concerned, contacts should be limited to what is strictly necessary and measures will be taken for the safety of citizens and staff.  The registry remains open with a limited crew.  As a result, the registry will be more difficult to reach by telephone, and we thank you for your understanding and patience in the providing of services by the registry.

Beschikking Voorzitter rechtbank van Eerste Aanleg

Hieronder vindt u een beschikking opgemaakt door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg met betrekking tot de genomen maatregelen.

Bijlagen

Wat met de strafrechtelijke zittingen?

Update 02/07/2021

 

Gelieve rekening te houden met onderstaande richtlijnen die voor ieders veiligheid van groot belang zijn.

 

 

Aangepast algemeen zittingsverloop “in blokken”.

 

De strafrechtelijke zittingen verlopen voortaan in TWEE AFZONDERLIJKE BLOKKEN:

 • Vanaf 09:30 uur tot 10:30 uur : uitsluitend PARTICULIERE BURGERS die in  persoon verschijnen

 • Vanaf 10:30 uur tot 13:30 uur : uitsluitend ADVOCATEN 

 

Inzage vastgestelde strafdossiers

De regels voor de inzage van dossiers worden enigszins versoepeld vanaf 02/07/2021.

De inzage van strafdossiers zal nu opnieuw mogelijk zijn op ieder moment tijdens de openingsuren van de griffie.

Het dossier zal ook opnieuw raadpleegbaar zijn op de dag van de zitting.

 

Gebruik mondmasker

Zowel de zittingszaal, de griffie ,als de gang, werden zoveel mogelijk “coronaproof” ingericht.

Aangezien het evenwel niet steeds mogelijk is 100% de social distancy te respecteren, en de veelheid van al dan niet gelijktijdig aanwezige personen, wordt het gebruik van een mondmasker in het gerechtsgebouw VERPLICHT, en dit in het belang van eenieder.

 

Aanmelding en beperking van de beschikbare plaatsen en toegelaten personen

 • Bij aankomst biedt men zich aan bij een ontvangstdesk, en neemt men nota van uw identiteit (deze gegevens kunnen tevens zo nodig gebruikt worden in het kader van “contacttracing” indien dit noodzakelijk zou geacht worden door de bevoegde diensten).
 • De zaken worden per blok behandeld, en dit in strikte volgorde van aankomst.
 • Er kon slechts voorzien worden in een beperkt aantal plaatsen. Na aanmelding worden eerst de 19 voorziene plaatsen ingenomen in de zittingszaal.
 • In het kader van de openbaarheid van de terechtzittingen én de persvrijheid wordt de toegang tot de zittingszaal voor de leden van de pers gegarandeerd.

 

Wat met de burgerlijke zittingen?

Update 02/07/2021

 

Voor de burgerlijke zittingen wordt zoveel als mogelijk aangedrongen op een schriftelijke procedure.

Indien de partijen onderling niet akkoord gaan met de schriftelijke procedure kan de zaak alsnog gepleit worden op de zitting.

Doch vraagt de rechtbank om zoveel als mogelijk de zaken schriftelijk te behandelen.

Webex

De politierechtbank van Halle heeft beslist, op basis van de richtlijnen van het College van Hoven en Rechtbanken, om geen zaken te behandelen via de Webex-procedure.

 

De nota van het College van Hoven en Rechtbanken kan u hieronder terugvinden.

Custom 2

Wat is een bevel tot betalen?

Bij het begaan van een overtreding, ontvangt de overtreder, een onmiddellijke inning.

Als de overtreder geen gevolg geeft aan deze betaling zal er een voorstel tot minnelijke schikking volgen.

Bij gebreke van betaling van deze minnelijke schikking zal het Openbaar Ministerie een ‘bevel tot betalen’ versturen aan de overtreder. De overtreder zal dit ‘bevel tot betalen’ per aangetekend schrijven of per gerechtsbrief ontvangen.

De geldboete van zo een bevel tot betalen wordt verhoogd met 35% en desgevallend met de bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Wat als ik zo een bevel tot betalen ontvang?

 Optie 1


Wie zo een ‘bevel tot betalen’ ontvangt heeft 30 dagen tijd om deze boete te betalen volgend op de dag van ontvangst van het bevel.

Indien u akkoord bent met de boete kan u deze gewoon betalen met de instructies die vermeld staan op het bevel tot betalen.

 

Optie 2


Indien u niet akkoord bent met de boete kan u beroep aantekenen tegen dit bevel tot betalen.

U kan beroep aantekenen tegen het bevel tot betalen en dit tot de 30ste dag van ontvangst van het bevel.

Als u beroep aantekent moet dit gebeuren door middel van een verzoekschrift.

 

U kan zo een verzoekschrift indienen op volgende manieren:

 1. Via de website https://www.verkeersboetes.be/
 2. Via aangetekende zending (Politierechtbank Halle, Zuster Bernardastraat 32, 1500 Halle)
 3. Via e-mail (halle.pr.beveltotbetalen@just.fgov.be)
 4. Ter griffie

 

Indien u een verzoekschrift indient moet dit voldoen aan volgende criteria:

 • Vermelding van het PV-nummer en/of het systeemnummer
 • Het verzoekschrift moet gemotiveerd zijn
 • Het verzoekschrift moet ingevuld zijn in de taal van de rechtbank
 • Het verzoekschrift moet tijdig ingediend zijn
 •  

Tip: U kan een voorbeeld van een verzoekschrift terugvinden op deze website via https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/politierechtbank-halle?page=forms

 

Na het indienen van dit verzoekschrift zal de rechtbank een beschikking tot dagbepaling opmaken. U zal van deze beschikking in kennis gesteld worden per gerechtsbrief. In deze beschikking zal u de datum terugvinden wanneer de zaak voor de rechtbank zal voorkomen.

 

Het is op de zitting dat de rechter zal oordelen over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift dat u heeft ingediend.

 

OPGELET: Bij het indienen van een verzoekschrift tegen een bevel tot betalen zijn extra kosten verbonden!

Hoe meer informatie bekomen met betrekking tot de overtreding?

Indien u meer informatie wenst te bekomen over de overtreding kan u dit op volgende manieren bekomen:

 

 

De griffie van de politierechtbank kan u niet verder helpen met enige informatie te verschaffen over de overtreding omdat wij niet in het bezit zijn van uw dossier.

Nieuws

Formulieren

Indien u graag een kopie wenst van een strafdossier of vonnis kan u met bijgevoegd formulier een kopie bekomen.

Opgelet: hier zijn kosten aan verbonden!

Document PDF Word Excel Info
Aanvraag aflevering kopie

U krijgt kennis van een administratieve beslissing waarbij u een sanctie werd opgelegd in het kader van de voetbalwet of in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boete), of in het kader van de Politie op de spoorwegen.

1. U kan tegen deze beslissing hoger beroep instellen binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing.

2. U stelt dit hoger beroep in bij verzoekschrift dat u neerlegt op de burgerlijke griffie van de Politierechtbank.

3. Bij het neerleggen van het verzoekschrift moet u een bijdrage betalen aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand van 22 euro.

4. Ook moet u een kopie van de beslissing waartegen u beroep instelt, neerleggen.

5. De procedure verloopt volgens de artikelen 1034bis tot 1034 sexies Gerechtelijk wetboek. De griffie van de politierechtbank zal U en de tegenpartij (administratie) oproepen tegen een bepaalde zitting (inleidingszitting).

6. Het verzoekschrift bevat een aantal verplichte vermeldingen: nl.: - datum, uw naam, voornaam, adresgegevens en beroep, rijksregisternummer voor natuurlijke personen of KBO-nummer voor rechtspersonen - naam en adresgegevens van op te roepen administratie (met vermelding KBO nummer) (De administratie is de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken of de gemeente namens wie de sanctie werd opgelegd of de onderneming (spoorwegonderneming) van wie de bestraffende beambte een boete heeft opgelegd.) - onderwerp en korte samenvatting van de middelen (= argumenten) - de rechtbank voor wie de vordering aanhangig gemaakt wordt - uw handtekening of die van uw advocaat.

TIPS

- U moet zelf aanwezig zijn om 9u30 op de inleidingszitting, behalve wanneer een advocaat voor u optreedt. Op die inleidingszitting wordt de zaak behandeld of wordt een procedureregeling vastgesteld.

- Indien één en ander u te omslachtig lijkt, aarzel dan niet om juridisch advies in te winnen. 

- Er is ook een model van verzoekschrift hoger beroep ter beschikking.

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep tegen een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)

Hierbij vindt u een grievenformulier dat neergelegd moet worden bij het aantekenen van een hoger beroep in strafzaken.

Document PDF Word Excel Info
Grievenformulier hoger beroep

Hierbij vindt u een verzoekschrift om beroep in te dienen tegen een bevel tot betalen.

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift BTB

Sitemap