Rolrecht is een belasting die geheven wordt op de inschrijving van iedere zaak die wordt ingeschreven op de algemene rol, in het register van de verzoekschriften of in het register van de vorderingen in kort geding op de vredegerechten en de politierechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken, de hoven van beroep en het Hof van Cassatie. 

Strafzaken, fiscale zaken, vorderingen in het kader van een insolventieprocedure (faillissementszaken) of de gerechtelijke reorganisatie en sociale zaken die voor de arbeidsgerechten worden gebracht, zijn in de regel vrijgesteld. 

In familiezaken is in eerste aanleg geen nieuw rolrecht verschuldigd wanneer in een reeds bestaand familiedossier een nieuw of aanvullend verzoekschrift wordt neergelegd m.b.t. zaken die geacht worden spoedeisend te zijn, gelet op het principe van de blijvende aanhangigheid voor de familierechtbank.  In die gevallen is echter wel rolrecht verschuldigd telkens wanneer hoger beroep wordt ingesteld. 

Ook in geval van herinschrijving op de rol, nadat de zaak ambtshalve is weggelaten of op de rol werd doorgehaald op verzoek van partijen, is opnieuw rolrecht verschuldigd.

Meer informatie vindt u hier.